Serwisy edukacyjne dla pacjentów i środowiska medycznego
W obecnych czasach większość informacji nt. problemów ze zdrowiem pacjenci pozyskują przeglądając strony internetowe.

Sieć staje się również jednym z podstawowych mediów środowiska medycznego. Oferta nasza obejmuje opracowanie i przygotowanie serwisów internetowych o charakterze informacyjnym i edukacyjnym kierowanych do pacjentów, serwisów internetowych klinik i Towarzystw Medycznych wspierających ich działalność. Proponujemy również przygotowanie serwisów www stworzonych na potrzeby kongresów i konferencji. Uzupełnieniem oferty jest prowadzenie działań promocyjnych uruchomionych i aktualizowanych serwisów.

eng
Educational sites for patients and medical circles
Nowadays patients obtain most information concerning health problems by browsing Internet sites.

The net also becomes one of the basic media for the medical circles. Our offer comprises developing and preparing web sites of informative and educational character directed to patients and web sites for clinics and Medical Societies supporting their activity. We also offer preparing web sites created for congresses and conferences purposes. To supplement our offer we conduct promotional activities for launched and updated web sites.

Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
  • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017