Serwisy internetowe, e-learning
Wykorzystanie technik multimedialnych w edukacji istotnie zwiększa skuteczność tego procesu, w związku z tym, działając w oparciu o międzynarodowe standardy, oferujemy:
 • opracowanie koncepcji zawartości serwisu internetowego Towarzystwa, kliniki lub programu edukacyjnego
 • przygotowanie kreacji graficznej
 • wykonanie oprogramowania stron WWW i prezentacji multimedialnych
 • wykonanie aplikacji dodatkowych w tym modułów e-learning
 • integrację serwisów z projektami wydawniczymi
 • bieżącą aktualizację serwisów internetowych, wortali tematycznych
 • tworzenie, redakcję elektronicznych newsletterów
 • dbałość o bezpieczeństwo przechowywanych baz danych
 • promocję serwisów, pozycjonowanie w internetowych wyszukiwarkach.
eng
Internet services, e-learning
Application of multimedia techniques in education significantly increases the effectiveness of that process, thus acting on the basis of international standards we offer:
 • preparation of internet service content concept for a Society, clinic, or educational program
 • preparation of graphic creation
 • making WWW software and multimedia presentations
 • making additional applications including e-learning modules
 • integration of services with publishing projects
 • continuous updating of internet services, thematic vortals
 • creation and editing of electronic newsletters
 • ensuring data base storage safety
 • promotion of services, positioning in internet search engines.
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
 • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017