Wydawnictwa edukacyjne
Jako uzupełnienie działań związanych z organizacją procesów edukacyjnych oferujemy wsparcie wydawnicze w zakresie opracowania i produkcji wszelkiego rodzaju publikacji o tematyce medycznej: czasopism, książek, materiałów informacyjnych i publikacji zjazdowych, a także multimedialnych materiałów edukacyjnych oraz stron internetowych poświęconych zagadnieniom medycznym. Doświadczenie, zaangażowanie, umiejętności i pasja zespołu specjalistów zapewnią wysoki poziom merytoryczny i edytorski opracowania.

W tym zakresie proponujemy Państwu:

 • opracowania redakcyjne
 • tłumaczenia tekstów
 • opracowania streszczeń dostarczonych tekstów
 • korekta techniczna
 • opracowania graficzne
 • druk
 • projekty reklam publikacji
 • organizacja spotkań promocyjnych
 • pozyskanie finansowania/sprzedaż powierzchni reklamowej.
eng
Educational publications
As a supplement to our activities connected with organization of educational processes we offer publishing support within the scope of preparation and production of all types of publications on medical issues: magazines, books, informational materials and convention publications, as well as multimedia educational materials and internet sites dedicated to medical issues. The experience, involvement, skills and passion of our team of specialists will ensure high quality of materials in terms of substance and editorial content.

In that respect we offer:

 • editorial compilation
 • text translation
 • preparation of abstracts of supplied texts
 • technical correction
 • graphic design
 • printing
 • publication advertisements designs
 • organization of promotional meetings
 • obtaining financing / selling advertising space.
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
 • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017