Programy edukacji podyplomowej
Wieloletnie doświadczenie oraz umiejętność integracji działań w procesie nowoczesnej/skutecznej edukacji pozwala nam proponować współpracę w zakresie prowadzenia programów edukacji podyplomowej (CME) gwarantując:
 • opracowanie koncepcji i marki programu
 • organizację prac Rady Programowej
 • przygotowanie założeń dydaktycznych
 • pozyskanie ew. grantodawców
 • współpracę z wykładowcami
 • opracowanie i wdrożenie narzędzi edukacyjnych
  • multimediów (w tym Virtual Patient Simulator)
  • materiałów dla uczestników
  • internetowych rozwiązań edukacyjnych – e-learning
 • dobór i wynajęcie sal szkoleniowych
 • koordynację organizacji wydarzeń
 • zapewnienie punktów edukacyjnych – certyfikacja w Izbach Lekarskich
 • opracowanie raportów statystycznych dla odpowiednich Towarzystw Medycznych.
eng
Post graduate education programs
Many years experience and ability to integrate actions in the process of progressive/effective education allows us to propose cooperation within the scope of conducting postgraduate education programs (CME) guaranteeing:
 • program concept and brand preparation
 • organization of Program Board work
 • preparation of didactic assumptions
 • gaining possible scholarship providers
 • cooperation with lecturers
 • preparation and implementation of educational tools
  • multimedia (including Virtual Patient Simulator)
  • materials for participants
  • internet educational solutions - e-learning
 • selection and rental of training rooms
 • events organization coordination
 • ensuring educational points – certification in Chambers of Physicians and Dentists
 • preparation of statistical reports for relevant Medical Societies.
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
 • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017