Konferencje, kongresy
Działając na zlecenie i w imieniu Towarzystw i klinik medycznych w zakresie kompleksowej organizacji i obsługi konferencji i kongresów zapewniamy:
 • opracowanie koncepcji wydarzenia medycznego
 • wsparcie w przygotowaniu programu dydaktycznego
 • ustalenie budżetu
 • wybór i dostosowanie miejsca obrad
 • pozyskanie finansowania od sponsorów i uczestników
 • działania promocyjne, zapewnienie oczekiwanej frekwencji
 • wykonanie serwisu internetowego wraz z modułami rejestracji
 • akomodację i logistykę uczestników
 • opracowanie i produkcję poligrafii oraz galanterii zjazdowej
 • kompleksową obsługę organizacyjną i techniczną
 • obsługę obecności firm farmaceutycznych
 • organizację wydarzeń towarzyszących
 • pełną jawność w rozliczeniach finansowych
 • kompleksową opiekę prawną.
eng
Conferences, congresses
Acting at instruction and on behalf of medical societies and clinics within the scope of comprehensive organization and handling of conferences and congresses we ensure:
 • medical event concept preparation
 • support in didactic program preparation
 • budget setting
 • selection and adaptation of sessions venue
 • obtaining financing from sponsors and participants
 • promotional activities, ensuring expected turn-up
 • preparing internet service including registration modules
 • accommodation and logistics for participants
 • preparation and production of publishing materials and convention decorations
 • comprehensive organizational and technical service
 • handling the presence of pharmaceutical companies
 • organization of accompanying events
 • full transparency of financial settlements
 • comprehensive legal service.
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
 • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017