Tworzenie produkcji internetowych i multimedialnych
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
 • wykonanie, uruchomienie i aktualizację serwisów internetowych
 • opracowanie prezentacji multimedialnych o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym
 • wykorzystanie technologii internetowych w procesie edukacji – e-learning
 • wsparcie pracy przedstawicieli medycznych za pomocą rozwiązań e-detaling
 • zapewnienie rozwiązań informatycznych w prowadzeniu rejestrów medycznych
eng
Creating Internet and multimedia productions
Our proposal in that respect comprises the following:
 • preparing, launching and updating internet services
 • preparation of multimedia presentations of informative, educational and promotional character
 • application of internet technologies in didactic processes - e-learning
 • supporting medical representatives with application of e-detailing solutions
 • ensuring IT solutions in keeping medical registries
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
 • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017