Przygotowanie i produkcja wydawnictw medycznych
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
  • opracowanie tekstów medycznych o charakterze informacyjnym, edukacyjnym i promocyjnym
  • profesjonalne tłumaczenia medyczne
  • opracowanie koncepcji graficznych wydawnictw
  • produkcję materiałów poligraficznych i multimedialnych
eng
Preparation and production of medical publications
Our proposal in that respect comprises the following:
  • preparation of medical texts of informative, educational and promotional character
  • professional medical translations
  • preparation of graphic concepts for publications
  • production of printing and multimedia materials
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
  • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017