Prowadzenie programów edukacyjnych dla lekarzy
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
 • opracowanie koncepcji, uruchomienie i koordynację programów szkolenia podyplomowego dla lekarzy i pielęgniarek
 • zapewnienie punktów edukacyjnych potwierdzających odbycie szkolenia (CME)
 • przygotowanie i produkcję materiałów edukacyjnych
 • wykorzystanie technologii multimedialnych w procesie szkolenia
 • prowadzenie w/w działań w oparciu o międzynarodowe standardy szkolenia medycznego
eng
Conducting educational programs for physicians
Our proposal in that respect comprises the following:
 • developing concept, launching and coordination of postgraduate training programs for physicians and nurses
 • ensuring educational points confirming training completion (CME)
 • preparation and production of didactic materials
 • application of multimedia technologies in the training process
 • conducting the above actions on the basis of international standards for medical training
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
 • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017