Obsługa działań wystawienniczych firm farmaceutycznych
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
  • opracowanie projektów stoisk wraz z ich produkcją i kompleksową obsługą
  • produkcję materiałów promocyjnych i edukacyjnych
  • wykorzystanie technologii multimedialnych wspierających przekaz marketingowy
  • organizację wydarzeń towarzyszących
eng
Handling pharmaceutical companies’ exhibitions
Our proposal in that respect comprises the following:
  • preparing designs of stands and their production and comprehensive handling
  • production of promotional and didactic materials
  • application of multimedia technologies supporting marketing message
  • accompanying events organization
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
  • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017