Działania wspierające strategie sprzedażowe
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
 • organizację wewnętrznych akcji komunikacyjnych w firmach farmaceutycznych
 • prowadzenie działań wspierających wiedzę i doświadczenie struktur marketingu i sprzedaży
 • organizację i obsługę spotkań integracyjno-szkoleniowych dla przedstawicieli medycznych
 • tworzenie etycznych programów lojalnościowych dla lekarzy i pielęgniarek
 • przygotowanie i prowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych dla pacjentów
eng
Actions supporting sales strategies
Our proposal in that respect comprises the following:
 • organization of internal communication campaigns in pharmaceutical companies
 • conducting events supporting knowledge and experience of marketing and sales structures
 • organization and handling of integrating and didactic meetings for medical representatives
 • creating ethical loyalty programs for physicians and nurses
 • preparing and conducting educational and informative campaigns for patients
Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
 • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017