Marketing produktów etycznych
Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:
  • opracowywanie planów marketingowych i strategii komunikacji produktów farmaceutycznych
  • organizację kampanii promocyjnych
  • organizację i obsługę programów Public Relations wspierających działania marketingowo-sprzedażowe
  • obsługę kreatywną i produkcyjną prowadzonych działań
  • programy budowy wizerunku firm i oferowanych przez nie produktów

eng
Ethical products marketing
Our proposal in that respect comprises the following:
  • preparation of marketing plans and pharmaceutical product communication strategies
  • organization of promotional campaigns
  • organization and handling of Public Relations programs supporting marketing and sales campaigns
  • creation and production services for conducted activities
  • image building programs for companies and their products