Od 14 lat wspieramy m.in.
casusMEDICAL
casusMEDICAL działająca w ramach firmy casusBTL wspiera środowisko medyczne przez kompleksową organizację i obsługę wydarzeń o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.

Dla środowiska medycznego

 

W naszej ofercie znajdą Państwo organizację jednodniowych warsztatów, konferencji, sympozjów oraz kilkudniowych zjazdów i kongresów.

 

W zorganizowanych przez nas wydarzeniach uczestniczyło dotąd kilkanaście tysięcy przedstawicieli środowiska lekarskiego. Naszym zadaniem jest ustalenie budżetu, pozyskanie finansowania,zapewnienie oczekiwanej frekwencji, profesjonalna organizacja i obsługa. Wspieramy również naszych partnerów w zakresie tworzenia programów dydaktycznych, dbając przy tym o zapewnienie uczestnikom punktów edukacyjnych potwierdzających odbycie szkolenia podyplomowego (CME).

 

Nasi klienci to Towarzystwa Medyczne i Kliniki dla których świadczymy usługi z zakresu kompleksowej organizacji i obsługi wydarzeń, opracowywania produkcji materiałów poligraficznych i multimedialnych oraz obsługi rejestrów medycznych i projektów naukowych.

 


Dla farmacji


Naszą specjalizacją jest marketing produktów etycznych w przypadku których możliwości klasycznych działań są ograniczone ze względu na naturę produktów lub regulacje prawne. Naszą przewagą jest znajomość tych ograniczeń i praktyka w promocji produktów farmaceutycznych. Naszym atutem jest kreatywność i skuteczność oferowanych rozwiązań wdrażanych na rynku medycznym i farmaceutycznym.

 

Cechuje nas doświadczenie w opracowywaniu i organizowaniu długofalowych programów edukacyjnych, skierowanych do środowiska medycznego i obejmujących organizację serii warsztatów, opracowanie i dystrybucję materiałów edukacyjnych oraz kontynuację szkolenia za pomocą sieci Internet.

 

Uzupełnieniem naszych działań są akcje edukacyjno-informacyjne skierowane do pacjentów, na potrzeby których opracowujemy specjalne materiały informacyjne, wspólnie ze środowiskiem medycznym i pielęgniarskim organizujemy wydarzenia regionalne aktywnie wspierane przez współpracujące z nami media.

 

Wszelkie działania reklamujące produkty lecznicze prowadzimy w taki sposób, aby spełniały wymagania prawne oraz wysokie standardy etyczne.

 

Nasi klienci to największe koncerny farmaceutyczne, dla których świadczymy usługi z zakresu: marketingu i PR produktów, organizacji programów edukacyjnych, budowy i obsługi stoisk wystawienniczych, opracowywania i produkcji materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz organizacji programów szkoleniowych dla przedstawicieli medycznych.

eng
About casusMEDICAL
casusMEDICAL operating within casusBTL supports medical environment by providing comprehensive organization and handling of informative and educational events.

In our offer you will find organization of one-day workshops, conferences, symposia and several-day-long conventions and congresses.

 

The events we have organized so far attracted more than ten thousand participating representatives of medical circles. It is our task to define the budget, obtain financing and ensure expected turn-up, professional organization and service. We also support our partners within the scope of creating didactic programs, at the same time taking care that the participants receive educational credits confirming participation in postgraduate training (CME).

 

Our customers are Medical Societies and Clinics whom we provide with services within the scope of comprehensive organization and handling of events, production preparation of printing and multimedia materials, as well as handling medical registries and scientific projects.

 

 

 

We specialize in marketing ethical products where the possibilities of classic actions are limited due to the nature of products or legal regulations. Our knowledge of these limitations is our advantage as is our practical experience in promoting pharmaceutical products. Our strength is creativity and effectiveness of offered solutions implemented on the medical and pharmaceutical markets.

 

What characterises us is the experience in preparing and organizing long-term didactic programs directed at the medical circles and comprising organization of workshop series, preparation and distribution of didactic materials and training continuation through the Internet.

 

To complete our actions we conduct educational and informative campaigns aimed at patients, for whom we prepare special informative materials. Together with medical and nursing circles we organize regional events, actively supported by cooperating media.

 

All actions advertising medicinal products are conducted in such manner so as to meet the legal requirements and high ethical standards.

 

Our clients are the biggest pharmaceutical companies, for whom we provide services within the scope of marketing and product PR, didactic programs organization, construction and handling of exhibition stands, preparation and production of promotional and informative materials as well as organization of training programs for medical representatives.

Kongresy i konferencje 2017
eng
Congresses & conferences 2016
  • Kalendarz 2017 Kalendarz 2017